Search
Close this search box.

leveringsvoorwaarden

1 Identiteit ondernemer
www.vakbladkraamzorg.nl/shop, Daalwijkdreef 41, 1103 AD Amsterdam, tel: 020 891 25 40, info@vakbladkraamzorg.nl, btw nr: NL8029.90.861.B01, Kvk Amsterdam 3360009

2 Toepasselijkheid
De leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden de teksten van de Leveringsvoorwaarden en Veilig betalen aan de consument beschikbaar gesteld. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevens drager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal voordat de overeenkomst wordt gesloten worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3 Aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bestaat uit een omschrijving van het aangeboden product en eventueel een afbeelding. De beschrijving maakt een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk. De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden product. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Informatie betreft de volgende punten is zo duidelijk omschreven dat de afnemer duidelijk weet wat zijn rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het gaat hierbij om het volgende:
• Prijs van het product (inclusief belastingen) en de eventuele kosten van aflevering;
• De wijze waarop de overeenkomst tot stand komt;
• De wijze van betaling, aflevering en uitvoering;
• De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
• De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

4 Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het accepteren van de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd door de ondernemer, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. De ondernemer kan zich binnen de wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsvoorwaarden kan voldoen, alsmede van al de feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5 Herroepingsrecht

Bij de aankoop van een product, uitgezonderd e-books, heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken en/of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de consument van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren. Indien de consument hier niet aan voldoet kan hij de overeenkomst niet ontbinden. De kosten van terugzending komen voor rekening van de consument. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, binnen 30 dagen na terugzending of herroeping, terugbetalen. Bij e-books is geen ontbinding van de overeenkomst mogelijk.

6 Prijs

De genoemde prijzen van de producten zijn inclusief BTW. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

7 Conformiteit

De ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

8 Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt (alleen levering aan adressen in Nederland en België mogelijk). Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 2 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk een maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9 Betaling

Voor zover niet eerder is overeengekomen dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na het ingaan van de termijn als bedoeld in artikel 5 lid 1. De consument is verplicht onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. Bij wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

10 Klachten

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt klachten volgens deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer nadat consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen een termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie gegeven wanneer de consument een meer uitvoering antwoord kan verwachten. Indien een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost is deze vatbaar voor de geschillenregeling.

11 Toepasselijk recht

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.