Zoek
Sluit dit zoekvak.

privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden voor gebruik (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van de website (“Website”) en de nieuwsbrief (“Nieuwsbrief”) van vakblad Kraamzorg en op de verstrekking van informatie of het doen van aanbevelingen (“Informatie”) op of middels de Website en de Nieuwsbrief.

De Informatie wordt alleen verstrekt ten behoeve van algemene informatievoorziening. Vakblad Kraamzorg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van de Nieuwsbrief en de Informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (i) de Informatie, (ii) informatie op of via een website (of een andere informatiebron) waarnaar in op de Website of in de Nieuwsbrief verwezen wordt, of (iii) informatie op of via een website (of een andere informatiebron) die naar de Website of de Nieuwsbrief verwijst.

Auteursrecht en Merkenrecht

Vakblad Kraamzorg is, behoudens voor zover anders vermeld, de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Nieuwsbrief, de Website en de Informatie, het auteursrecht daaronder begrepen. Toestemming wordt verleend kennis te nemen van de Website, de Nieuwsbrief en de Informatie en daarvan kopieën voor persoonlijk gebruik te maken, daaronder begrepen het opslaan, printen, reproduceren en distribueren van de Informatie, mits de Informatie niet gewijzigd wordt en een verwijzing naar Vakblad Kraamzorg en naar deze Gebruiksvoorwaarden bij de kopie zijn ingenomen. Ieder ander gebruik van de Website, de Nieuwsbrief en de Informatie, daaronder ook begrepen links (hypertext en deep links) is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vakblad Kraamzorg niet toegestaan.

Algemeen

Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden, daaronder begrepen geschillen aangaande het bestaan en de geldigheid daarvan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

© Vakblad Kraamzorg