Zoek
Sluit dit zoekvak.

Vakbonden stemmen tegen Cao Kraamzorg

Op 15 december hebben de sociale partijen een onderhandelaarsakkoord voor de eerste Cao kraamzorg bereikt. De partijen hebben afgesproken het onderhandelaarsakkoord met positief advies voor te leggen aan hun achterbannen. De vakbonden, CNV, FBZ, FNV en NU’91 hebben inmiddels aangegeven niet in te kunnen stemmen met het akkoord.

In het onderhandelaarsakkoord is afgesproken dat alle partijen uiterlijk 15 januari hun achterban zouden raadplegen. De leden van Bo geboortezorg stemde op 10 januari in met het onderhandelaars akkoord. Vandaag hebben wij helaas via de vakbonden vernomen dat zij niet in kunnen stemmen met het onderhandelaarsakkoord.

Mariette van Driel, directeur Bo Geboortezorg: ‘We zijn erg teleurgesteld over deze uitslag. Wij denken dat, gezien de omvang en eigenheid van de branche, de sector en haar medewerkers een eigen Cao met een daarbij passende loonontwikkeling verdienen. We vinden het dan ook erg jammer deze eerste stap naar inhoudelijke arbeidsvoorwaardenvorming die aansluit bij de werkgevers én werknemers in de sector nu niet te kunnen nemen.’

Proces
Na de raadpleging van hun achterban hebben de vakbonden Bo uitgenodigd voor een gesprek om de uitslag van de ledenraadpleging te bespreken. Tijdens het gesprek kwam naar voren dat de achterban van de vakbonden (de kraamverzorgenden), veelal niet positief op het onderhandelaarsakkoord heeft gereageerd. Zij hebben dit voornamelijk gedaan op basis van de reiskostenregeling. Om hoeveel reacties het gaat is niet duidelijk. Wel geeft men aan dat dit beeld bij alle bonden gelijk is.

Het onderhandelaarsakkoord waar de achterban van Bo tijdens de ledenraadpleging voor heeft gestemd, is een totaalpakket. Op het verzoek van de vakbonden om de reiskostenregeling uit het onderhandelaarsakkoord te schrappen, is Bo vanwege deze reden niet ingegaan.

Na dit gesprek hebben de vakbonden nog een intern besluitvormingsproces doorlopen waarin helaas definitief is besloten dat zij niet akkoord zullen gaan met het onderhandelaarsakkoord.

Vervolgstappen
Met het verwerpen van het onderhandelaarsakkoord zullen Bo en de vakbonden zich moeten beraden op de ontstane situatie en mogelijke gevolgstappen. Uiteraard blijven Bo en vakbonden hierover in gesprek. De huidige situatie brengt daarnaast met zich mee dat vooralsnog geen enkele wijziging doorgevoerd dient te worden. De Cao-VVT 2014-2016 blijft van toepassing.

Bron: Persbericht Bo Geboortezorg

Kraamzorg abonnement