Zoek
Sluit dit zoekvak.
wetswijziging zwangerschapsverlof 3

Wetswijziging zwangerschapsverlof meerlingen

Zwangerschapsverlof: je krijgt er vast af en toe vragen over. Welke rechten hebben ouders van pasgeborenen en wat houdt de wetswijziging per 1 april 2018 precies in?

Per 1 april 2018 is er een wetswijziging in werking getreden waardoor net als bij andere zwangere vrouwen een bevalling van een meerling voor de uitgerekende datum niet meer leidt tot het verlies van verlofdagen. Deze regeling geldt ook voor verloven die op 1 april 2018 al waren aangevangen. Alle vrouwen die in verband met een meerlingzwangerschap op 1 april 2018 verlof hebben of daarna krijgen, vallen dus onder de nieuwe regeling. Reeds lopende verloven worden per 1 april 2018 opnieuw berekend. Op grond van deze wetswijzing gelden per 1 april 2018 voor meerlingzwangerschappen de volgende regels:

▪ Minimale verlofduur wordt 20 weken.

▪ Het zwangerschapsverlof vangt aan 10 tot 8 weken voor de dag na de uitgerekende datum. Beval je eerder dan de uitgerekende datum? Dan worden alle gemiste zwangerschapsverlofdagen opgeteld bij het bevallingsverlof.

Na de bevalling duurt het verlof minimaal 10 weken en maximaal 12 weken. Dit is afhankelijk van het moment dat je met zwangerschapsverlof gaat. Beval je na de uitgerekende datum? Dan blijft het bevallingsverlof minimaal 10 weken. De dagen die je later bevalt, worden bij het verlof opgeteld.

▪ Ben je ziek in de periode tussen 10 en 8 weken voor de uitgerekende datum en ben je nog niet met verlof? Dan telt het UWV deze dagen toch als zwangerschapsverlof. Deze dagen worden dus niet meer bij het bevallingsverlof opgeteld.

▪ Het ouderschapsverlof geldt per kind. Je mag de ouderschapsverloven waar je per kind recht op hebt dus bij elkaar optellen.

Meerlingen

Wat als iemand in verwachting is van een meerling? Dan geldt in aanvulling op de rechten zoals onderaan dit bericht geschreven het volgende:

2 tot 4 weken extra verlof: het zwangerschapsverlof vangt aan 10 tot 8 weken voordat de uitgerekende datum. Je moet met verlof uiterlijk 8 weken voor de verwachte bevallingsdatum. Het bevallingsverlof bedraagt ook voor vrouwen met een meerling 10 tot 12 weken.

Te vroeg bevallen en op dat moment nog geen 6 weken zwangerschapsverlof genoten? Dan worden de gemiste dagen van het zwangerschaps-verlof opgeteld bij het bevallingsverlof.

Te vroeg bevallen en op dat moment al wel 6 weken zwangerschapsverlof genoten? Dan vervalt het resterende zwangerschapsverlof. Het totale verlof blijft wel altijd minimaal 16 weken.

Ziek in de periode tussen 10 en 8 weken voor de uitgerekende datum? Dan komen deze dagen in mindering op het totale verlof.

▪ Het ouderschapsverlof geldt per kind. De ouderschapsverloven waar je per kind recht op hebt mogen dus bij elkaar opgeteld worden.

De beloning tijdens zwangerschapsverlof

Gedurende het hele verlof heb je recht op een Ziektewetuitkering van 100% van jouw (maximum) dagloon. Meestal wordt deze uitkering door het UWV uitbetaald aan de werkgever die dit vervolgens doorbetaalt. Wanneer jouw loon meer bedraagt dan het maximum dagloon, kan de werkgever de uitkering aanvullen, vrijwillig of bijvoorbeeld op basis van de cao of een individuele afspraak. Er bestaat voor de werkgever geen algemene wettelijk verplichting het loon tijdens het verlof aan te vullen.

Welk loon?

In de eerste plaats is het van belang te benoemen dat bij de berekening van de hoogte van de Ziektewetuitkering tijdens het verlof ook inkomenscomponenten zoals een ploegentoeslag, overwerkvergoedingen en bonussen meetellen. Het UWV berekent het dagloon (en dus de uitkering) op basis van het sv-loon tijdens het dienstverband waarin het verlof begint. Gekeken wordt naar een periode van 1 jaar, die eindigt op de laatste dag van de voorlaatste maand of 4 weken voorafgaand aan de dag waarop het zwangerschapsverlof begint. Het gemiddelde loon over deze referteperiode vormt de basis voor de door het UWV toe te kennen uitkering.

Andere inkomenscomponenten

Of je tijdens het verlof ook recht hebt op doorbetaling van andere inkomenscomponenten zoals een bonus, 13de maand, winstdeling, leaseauto etc. kan niet in algemene zin worden beantwoord. Doorslaggevend is of de beloning als loon kan worden gekwalificeerd. Dit hangt weer af van de vraag hoe een en ander in de cao of jouw arbeidsovereenkomst exact is geregeld. 4/5 De opbouw van vakantierechten en het pensioen loopt tijdens het verlof gewoon door. Op welk loon je recht hebt en of je ook recht houdt op andere inkomenscomponenten is juridisch gezien dus een ingewikkelde kwestie. Heb je vragen over het loon dat jouw werkgever tijdens jouw verlof betaalt, neem dan contact op met een arbeidsrecht specialist.

Bron: nspireadvocatuur.nl

Kraamzorg abonnement